Що таке електрод

Що таке електрод, що означає електрод.

— ЕЛЕКТРОД: провідник. за допомогою якого частина електричного кола, що утворюється проводами, з’єднується з частиною ланцюга, що проходить в неметалевої середовищі «рідини, газі та ін.»
Позитивний е. «Анод9rdquo ;. Негативний е. «Катод9rdquo ;.
— ЕЛЕКТРОД: елемент конструкції, за яким кудись підводиться електричний струм
Зварювальний е. Пічної е.

Тлумачний словник Ожегова

електрод -. електрода, м. (від слова електрику і грец. hodos — дорога) (фіз.). Частина провідника (звичайно у вигляді пластинки), через к-рую електричний струм вводиться в рідину або газ. Позитивний електрод. (Анод). Негативний електрод. (Катод). || Взагалі кожен з двох кінців якого-н. ділянки електричного кола .;

Тлумачний словник Ушакова

м.
1) Провідник у вигляді пластинки, стержня і т.п. через який електричний струм вводиться в рідину або газ.
2) Деталь у вигляді стрижня, що підводить струм до оброблюваного місцем при електричної зварювання або різання.

Тлумачний словник Єфремової

У потенциометрическом методі аналізу використовують два основні класи електродів:

— електроди, на міжфазних межах яких протікають реакції за участю електронів, так звані електронообменние (Електроди першого, другого роду і окислювально-відновні);

— електроди, на міжфазних межах яких протікають іонообмінні реакції. Такі електроди називають мембранними . або іонообмінними . їх називають також Іоноселективні .

оборотні електроди — електроди, у яких скачки потенціалів залежать від концентрації відповідно до термодинамическими рівняннями. На оборотних електродах швидко встановлюється рівновага, і скачки потенціалів залишаються незмінними в часі. При проходженні електричного струму скачки потенціалів не повинні значно змінюватися; а після виключення струму швидко повинно встановлюватися рівновага. Електроди, що не відповідають цим вимогам, називаються необоротними. У потенціометрії використовують оборотні електроди.

Електроди I роду — електроди, що знаходяться в рівновазі з катіонами, однойменними з металом, і оборотні по відношенню до них. Найпростіший електронообменний електрод — металева пластинка, занурена в розчин або розплав електроліту Zn / Zn 2+; Cu / Cu 2+ і т. Д.

Як електрод порівняння використовують стандартний водневий електрод — електрод I роду — Pt (H2 ) / 2H +. Його потенціал визначається величиною pH і при кімнатній температурі дорівнює:

Стандартний водневий електрод незручний в роботі, його замінюють електродами II роду — насиченим каломельно електродом (н.к.е.) і хлорсеребряного (х.с.е.) (рис.18, а — в ).

Що таке електрод

Мал. 18 Електроди порівняння. а — хлорідсеребряний електрод; б — хлорідсеребряний електрод з подвійним рідинним з’єднанням; в — каломельний електрод

Електроди II роду — електроди, що складаються з металевої пластинки, покритої малорастворимой сіллю цього металу, і оборотні по відношенню до аніонів солі.

Ag | AgCl | Cl — Hg | Hg2 Cl2 | Cl —

Концентрація Cl — підтримується на певному рівні шляхом додавання розчину добре розчинної солі з тим же аніоном (частіше KCl). Відмінною особливістю електродів порівняння, застосовуваних в аналітичній практиці, є простота виготовлення (доступність), відтворюваність потенціалу і низький температурний коефіцієнт. Цим вимогам відповідають х.с.е. і н.к.е.

хлорсеребряного електрод (Х.с.е.) — електрод, чутливий до анионам Cl -. які утворюють опади з катіонами металу електрода (Ag +). Він являє собою срібну дріт, покриту рівномірним шаром AgCl, який добре проводить електричний струм (рис.18, а, б). Дріт занурюють в насичений розчин КСl. У розчині встановлюється рівновага

тобто його потенціал визначається концентрацією Cl — — іонів. Потенціал цього хлорсеребряного електрода дорівнює +0,201 В. При концентрації КСl 0,1 н він дорівнює +0,29 В, а при 1,0 н — 0,24 В.

Насичений каломельний електрод (Н.к.е.) виготовлений на основі металевої ртуті і каломелі Hg2 Cl2 (Рис.18, в). Електрохімічне рівняння, що характеризує поведінку електрода, описується полуреакции

Так само, як і в разі х.с.е. потенціал залежить від концентрації Cl — іонів. При використанні в якості електроліту насиченого розчину КСl, потенціал електрода дорівнює +0,244 В. Для 1 н розчину KCl E = 0,280 В; для 0,1 — 0,334 В.

Іоноселективні електроди — це електроди, оборотні по катіонів або аніонів, сорбіруємості твердої або рідкої мембраною. Вони діляться на групи:

· Тверді електроди з гомогенної або гетерогенної мембраною;

· Рідинні електроди (на основі іонних асоціативний, хелатов металів або нейтральних лігандів);

· Електроди для вимірювання активності (концентрації) біологічних речовин.

Мембранні електроди мають форму пластинок з ионообменного матеріалу, що контактують з двома розчинами електроліту МХ11 ) / Мембрана / МХ22 ).

Що таке електрод Серед іоноселектівних електродів найбільше застосування отримав скляний електрод, призначений для вимірювання рН (рис.19).

скляний електрод — це кілька умовна назва нескладної системи, що включає невелику посудину з ізолюючого скла, до нижньої частини якого припаяний кульку зі спеціального електродного скла. Такий електрод забезпечений токоотводом. В якості внутрішнього стандартного розчину в скляному електроді використовують 0,1 М розчин хлористоводневої кислоти зазвичай з добавкою хлориду натрію і калію. Можна використовувати також будь-якої буферний розчин з добавкою хлоридів або бромідів. Струмовідводом служить хлорсеребряного електрод, який представляє собою срібну дріт, покриту хлоридом срібла. До струмовідводу припаюють ізольований, екранований провід. Скляний електрод зазвичай використовують в парі з хлорсеребряного електродом порівняння. Застосовується при цьому електрохімічний ланцюг можна записати в такий спосіб

Ag, AgCl | HCl (0,1M) || скло || досліджуваний розчин || KClнас | AgCl, Ag

5.189.137.82 © studopedia.ru Чи не є автором матеріалів, які розміщені. Але надає можливість безкоштовного використання. Є порушення авторського права? Напишіть нам.

Що таке електрод

Значення слова Електрод по Єфремової:
Електрод — 1. Провідник у вигляді пластинки, стержня і т.п. через який електричний струм вводиться в рідину або газ.
2. Деталь у вигляді стрижня, що підводить струм до оброблюваного місцем при електричної зварювання або різання.

Значення слова Електрод за Ожеговим:
Електрод — Провідник, за допомогою якого частина електричного кола, що утворюється проводами, з’єднується з частиною ланцюга, що проходить в неметалевої середовищі (рідини, газу та ін.) електрод Елемент конструкції, за яким кудись підводиться електричний струм

Електрод в Енциклопедичному словнику:
Електрод — (від електро. І грец. Hodos — шлях) — конструктивний елементелектронного або електротехнічного приладу (установки, пристрої), службовець для гальванічного зв’язку ділянки електричного кола, що припадає на робоче середовище приладу (вакуум, газ, напівпровідник, рідина), з зовнішньої ланцюгом. Різновиди електродів: катод, фотокатод, анод, сітка, динод, зварювальний, пічної (в дугових печах) і ін.

Значення слова Електрод за словником медичних термінів:
електрод (Електро- грец. Hodos шлях, напрям) в медицині — конструктивний елемент електронного або електротехнічного діагностичного приладу, фізіотерапевтичного або хірургічного апарату (установки), службовець для з’єднання його електричного кола з певною ділянкою організму людини.

ЕЛЕКТРОД це:

Дивитися що таке «ЕЛЕКТРОД» в інших словниках:

ЕЛЕКТРОД — ЕЛЕКТРОД, електрода, чоловік. (Від слова електрику і грец. Hodos дорога) (фіз.). Частина провідника (обикн. У вигляді пластинки), через яку електричний струм вводиться в рідину або газ. Позитивний електрод (анод). Негативний електрод (катод) … Тлумачний словник Ушакова

електрод — а, м. Électrode f. <гр. elektron смола, бурштин + hodos дорога, шлях. 1. Провідник у вигляді пластинки, стержня, кулі і т. П. Через який електричний струм вводиться в рідину або газ. БАС 1. Електроди. Точки, через які електричний струм … … Історичний словник галліцізмов російської мови

електрод — електрод, катод, анод, динод Словник російських синонімів. електрод ім. кол під синонімів: 10 • анод (1) • електрод … Словник синонімів

електрод — напівпровідникового приладу; електрод Елемент напівпровідникового приладу, який би електричну зв’язку між певною областю приладу і відповідним висновком. Примітка. Під висновком розуміється електрично з’єднаний з електродом … … Політехнічний термінологічний тлумачний словник

електрод — Струмопровідна деталь, призначення якої контактувати із середовищем з різною питомою провідністю. [РД 01.120.00 КТН 228 06] електрод [IEV number 151 13 01] EN electrode conductive part in electric contact with a medium of lower conductivity … … Довідник технічного перекладача

ЕЛЕКТРОД — (від електро. І грецького hodos шлях), конструктивний елемент електронного або електротехнічного приладу (установки, пристрої), службовець для гальванічного зв’язку ділянки електричного кола, що припадає на робоче середовище приладу (вакуум, … … Сучасна енциклопедія

ЕЛЕКТРОД — (від електро. І грец. Hodos шлях) конструктивний елемент електронного або електротехнічного приладу (установки, пристрої), службовець для гальванічного зв’язку ділянки електричного кола, що припадає на робоче середовище приладу (вакуум, газ, … … Великий Енциклопедичний словник

ЕЛЕКТРОД — ЕЛЕКТРОД, а, м. (Спец.). Тлумачний словник Ожегова. С.І. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Тлумачний словник Ожегова

ЕЛЕКТРОД — (Electrode) частину провідника (зазвичай у вигляді пластинки, дроту або сітки), через яку ток вводиться в дану рідину або газ. Див. Анод і Катод. Самойлов К. І. Морський словник. М. Л. Державне Військово морське Видавництво НКВМФ Союзу … … Морський словник

електрод — — в зварюванні металеві або неметалеві стрижень з електропровідного матеріалу, призначений для підведення струму до зварювального виробу. Зварювальні електроди діляться на плавляться та не плавляться. Неплавкі виготовляють з … … Енциклопедія термінів, визначень і пояснень будівельних матеріалів

  • Електрод з струмопровідної тканиною «Комір по Щербакову» 250×440 мм. (600 кв. См.). Електрод з струмопровідної тканиною «Комір по Щербакову» 250×440 мм. (600 кв. См.) Електроди застосовуються для роботи в різних фізіотерапевтичних приладах і апаратах, що використовують в … Детальніше Купити за 1188 руб
  • Електрод з струмопровідної тканиною 100×350 мм. (350 кв. См). Електрод з струмопровідної тканиною 100×350 мм. (350 кв. См) Електроди застосовуються для роботи в різних фізіотерапевтичних приладах і апаратах, що використовують в качествемедіцінского … Детальніше Купити за 420 руб
  • Електрод одноразовий «Ендоназальний-ендауральний» великий (дорослий) (10×38 мм.). Електрод одноразовий «Ендоназальний-ендауральний», розроблений компанією «ІНІСС-мед», являє собою ефективне струмопровідні пристрій для процедур електрофорезу або гальванізації. … Детальніше Купити за 400 руб

Інші книги по запросу «ЕЛЕКТРОД» >>

Що таке електрод?

Якщо метал помістити в електроліт, то це вже буде електрод. У будь-електрохімічної системі повинні бути два електроди, з’єднаних провідниками між собою або з зовнішньої ланцюгом, т. Е. З джерелом або споживачем електроенергії. Один з електродів має негативний заряд, інший — позитивний. Негативний іон речовини спрямовується до позитивно зарядженого електроду і, разряжаясь, віддає йому відповідне по реакції кількість електронів (при хімічної реакції він теж їх віддає в момент контакту з іншим реагентом), а позитивні іони — до негативно зарядженого електроду і забирають таку ж кількість електронів. Отже, електроди забезпечують учасникам реакції обмін електронами і відповідно передають електрони в зовнішній ланцюг або отримують їх із зовнішнього ланцюга.

Зовнішня ланцюг — це провідник з металу мають високу електропровідність, що з’єднує позитивний і негативний електрод і забезпечує протікання між ними електричного струму.

Електрохімічні системи. Залежно від основного призначення розрізняють два види електрохімічних систем. Електрохімічна система, в якій відбувається безпосереднє перетворення енергії хімічної взаємодії в електричну енергію, називається хімічним джерелом струму і в основному відповідає завданням енергетики. Електрохімічна система, що виконує зворотну задачу — перетворення електричної енергії зовнішньої ланцюга в хімічну енергію одержуваних нових з’єднань, — називається електролітичної ванній або електролізером. Такі системи в основному виконують завдання хімії, металургії, гальванотехніки.

Що таке електрод Факти про шоколад.
Що таке електрод Древній атомний реактор
Що таке електрод Підводний світ Антарктиди
Що таке електрод Як винайшли електрику
Що таке електрод Що таке електрохімія?
Що таке електрод Хімічні джерела струму
Що таке електрод Електрохімічні реакції в людському організмі
Що таке електрод термометр опору
Що таке електрод Звідки земля отримує тепло?
Що таке електрод Що відбувається з повітрям, коли він піднімається або опускається в атмосфері?

Авторські права всіх матеріалів на сайті захищені відповідно до ЗУ про авторське право, на що є всі необхідні документи. Використання матеріалів в інтернеті (повне або часткове) можливо лише з зазначенням активного гіперпосилання на джерело, відкритої для індексації. Використання матеріалів у друкованих виданнях можливе тільки з письмового дозволу редакції.

Світ Цікавого © 2006-2015
Все тільки найцікавіше з оточуючого нас світу!


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *